Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την εταιρεία “Ηλίας Πατέλης, Συστήματα Αλουμινίου” που εδρεύει στην οδό Χίου 87 στην Αγία Παρασκευή (εφεξής “Η Εταιρεία”) και διαχειρίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, κλπ. (εφεξής “Το περιεχόμενο”), υπό τους παρακάτω γενικούς όρους χρήσης και προϋποθέσεις:

  • Ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες γενικούς όρους, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  • Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
  • Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται ως τέτοια από τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς διατίθεται στον επισκέπτη αυστηρά για προσωπική χρήση και υπόκειται σε περιορισμούς και κυρώσεις για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους του επισκέπτη, χωρίς προηγουμένως να έχει την έγγραφη έγκρισή της.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του περιεχομένου με κάθε τρόπο, κατά παράβαση των παρόντων όρων. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβή και αληθή, Ωστόσο η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή την πληρότητα τους.
  • Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκληθεί από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση περιεχομένου της ιστοσελίδας από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών της. Η Εταιρεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας δεν φέρει ευθύνη εάν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας υποστεί ζημία κατά την πλοήγηση ή την χρήση των υπηρεσιών που περιέχει, καθώς προβαίνει σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των παρόντων όρων.
  • Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να παρέχεται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα προκύψουν περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας ή που δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή ή που το περιεχόμενο δεν θα είναι διαθέσιμο στον επισκέπτη.
  • Η εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστοτόπου σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (link στους σχετικούς όρους)